Privacybeleid

definities

Klant : elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of elke rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten: https://weartxl.brussels biedt klanten:

Inhoud : Alle samenstellende elementen van de informatie die op de Site aanwezig is, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klant informatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk in het bezit zijn van https://weartxl.brussels voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse- en statistiekendoeleinden.

Gebruiker : Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt dit gespecificeerd aan gebruikers van de website https://weartxl.brussels de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Baasje : Jonathan Giacomelli – Rue du Conseil, 28 1050 Elsene
Uitgeverijbeheerder: Giacomelli Jonathan – jonathan.giacomelli@gmail.com
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
webmaster: Giacomelli Jonathan – jonathan.giacomelli@gmail.com
Gastheer : Eén – Kalvebod Brygge 24 1560 Kopenhagen V
Functionaris gegevensbescherming: Giacomelli Jonathan – jonathan.giacomelli@gmail.com

De juridische kennisgevingen voldoen aan: AVG wordt aangeboden door Marozed
.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site https://weartxl.brussels impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://weartxl.brussels worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door: https://weartxl.brussels, die zich vervolgens inspant om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. De website https://weartxl.brussels wordt regelmatig bijgewerkt door https://weartxl.brussels aansprakelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Website https://weartxl.brussels heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://weartxl.brussels streeft ernaar om op de site te bieden https://weartxl.brussels informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site https://weartxl.brussels worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast is de informatie op de site https://weartxl.brussels zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. https://weartxl.brussels wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verondersteld verkeer genereren.

https://weartxl.brussels en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en inbreuken.

https://weartxl.brussels is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://weartxl.brussels

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://weartxl.brussels treedt op als uitgever van de site. https://weartxl.brussels is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://weartxl.brussels kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://weartxl.brussels, en als gevolg van ofwel het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

https://weartxl.brussels kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals marktverlies of gemiste kans) als gevolg van het gebruik van de site https://weartxl.brussels. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://weartxl.brussels behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien toepasselijk, https://weartxl.brussels behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: n° 2016- 679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en de navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: Jonathan Giacomellihttps://weartxl.brussels wordt vertegenwoordigd door Giacomelli Jonathan, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die zij verzamelt, https://weartxl.brussels verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register bij te houden van de behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid. wanneer dan ook https://weartxl.brussels verwerking van Persoonsgegevens, https://weartxl.brussels neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met het oog op de doeleinden waarvoor: https://weartxl.brussels behandel ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://weartxl.brussels zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens voor de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over: https://weartxl.brussels : e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://weartxl.brussels brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, kunnen de Gebruikers van https://weartxl.brussels hebben de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonlijke gebruikersgegevens (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan verzameling, gebruik, communicatie of opslag is verboden
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 AVG)
 • recht van verzet tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://weartxl.brussels zullen hun gegevens al dan niet moeten doorgeven aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra https://weartxl.brussels op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van hem, https://weartxl.brussels verbindt zich ertoe haar gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe: https://weartxl.brussels zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan vragen of zich verzetten tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker contact opnemen met https://weartxl.brussels schriftelijk op het volgende adres:

Jonathan Giacomelli – DPO, Giacomelli Jonathan
Rue du Conseil, 28 1050 Elsene.

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wenst https://weartxl.brussels door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) corrigeert, actualiseert of verwijdert.

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan: https://weartxl.brussels door de wet, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Tot slot, gebruikers van https://weartxl.brussels kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://weartxl.brussels onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de informatie die over haar klanten is verzameld naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt erkend zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Echter, https://weartxl.brussels blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

https://weartxl.brussels verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantinformatie aantast, onder de aandacht wordt gebracht van: https://weartxl.brussels , moet deze de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Anderszins, https://weartxl.brussels verzamelt geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://weartxl.brussels en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, zullen de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://weartxl.brussels zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een site https://weartxl.brussels, verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de service en die worden bewaard voor een periode van maximaal: maanden na het einde van de contractuele relatie:

https://weartxl.brussels verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt gecontextualiseerde tips:

Deze gegevens worden bewaard voor maximaal maanden na het einde van de contractuele relatie.

8. Melding van incidenten.

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://weartxl.brussels wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de verlossing van https://weartxl.brussels en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site. https://weartxl.brussels.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, https://weartxl.brussels maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens, https://weartxl.brussels neemt alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstlinks “cookies” en internetbakens (“tags”)

De website https://weartxl.brussels bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://weartxl.brussels. Echter, https://weartxl.brussels heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden teruggeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1. "KOEKJES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen op geen enkele manier het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://weartxl.brussels zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk https://weartxl.brussels om de inhoud van de site te verbeteren, de navigatie van de gebruiker.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten vergemakkelijken, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden verworpen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://weartxl.brussels deelt de Gebruiker mee dat in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer, https://weartxl.brussels of een van zijn serviceproviders kan, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet lijkt te zijn verbonden, niet herkennen.

Indien toepasselijk, https://weartxl.brussels wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het verslechteren van de werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://weartxl.brussels, als gevolg van (i) van de weigering van cookies door de Gebruiker (ii) van de onmogelijkheid om https://weartxl.brussels om de Cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://weartxl.brussels kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de informatie die in deze sectie wordt beschreven te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de site van https://weartxl.brussels of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://weartxl.brussels , Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://weartxl.brussels . De Gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming om: https://weartxl.brussels dit type cookie plaatst.

Sectie 9.2. INTERNETTAGS

https://weartxl.brussels kan af en toe webbakens gebruiken (ook bekend als "tags" of actietags, één-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze implementeren via een webanalysepartner die zich kan bevinden (en bewaar daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's ervan.

Deze technologie maakt het mogelijk https://weartxl.brussels om de reacties van bezoekers van de Site en de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere internetsites die deze tags gebruiken, rapporten samenstellen over de activiteit van de site ter attentie van https://weartxl.brussels, en andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://weartxl.brussels valt onder het Franse recht. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Nijvel

nl_BENL